PRE KOHO

Služby sú určené pre všetky firmy, ktoré riešia odpadové hospodárstvo, produkujú odpad, riešia vodné hospodárstvo a ochranu ovzdušia. 

PRE KOHO
 • Producenti-pôvodcovia ostatného, nebezpečného odpadu a druhotných surovín
 • Priemyselní klienti
 • Malé a stredne veľké spoločnosti do 50 zamestnancov
 • Obchodné reťazce
 • Právnické a fyzické osoby -podnikatelia
 • Sprostredkovatelia, obchodníci podľa § 98 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
 • Prevádzkovatelia malých, stredných a veľkých zdrojov podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré odoberajú povrchovú alebo podzemnú vodu podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových alebo podzemných vôd
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré zaobchádzajú s prioritnými nebezpečnými látkami
 • Prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny po jeho uvedení do prevádzky