Ochrana ovzdušia

  • poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
  • kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
  • spracovanie žiadostí na získanie povolenia na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia
  • vypracovanie prevádzkových denníkov, prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania  ovzdušia(ZZO)
  • spracovanie hlásení pre zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO) a výpočet poplatkov za množstvo emisií vypustených do ovzdušia
  • spracovanie dokumentácie pre klimatizačné zariadenia, chladiace zariadenia, stacionárne tepelné čerpadlá, protipožiarne zariadenia (evidencie, denníky, oznámenia - hlásenia)