Služby v oblasti odpadového hospodárstva

  • zneškodnenie a zhodnotenie ostatných odpadov(D1-D15;R1-R13)
  • zneškodnenie a zhodnotenie nebezpečných odpadov (D1-D15;R1-R13)
  • zhodnotenie odpadov a VŽP na technológií BPS(bioplynovej stanice-R3)
  • zhodnotenie BRO kompostovaním
  • rozbory a analýzy odpadov podľa požiadaviek a potrieb zákazníka v akreditovanom laboratóriu
  •  poradenstvo pre zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
  • zabezpečenie služieb pre čistenie lapača tukov(LT) ,odlučovačov ropných látok(ORL) ,čistenie a oprava kanalizácií ,čistenie ČOV, priemyselných nádrží ,skúšky tesnosti nádrží