Odpadové hospodárstvo

 • environmentálna analýza odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti

 • kontrola tokov vo firme, kontrola posledného ročného ohlásenia vs. rozhodnutia
 • kontrola zmlúv –obsah ,nakladanie, preprava odpadov, platnosť, aktuálne znenie platných predpisov
 • odberatelia odpadov-kontrola platností rozhodnutí, registrácie
 • evidencia odpadov -kódy nakladania vs. doklady o odobratí odpadov(§9 ods. 3 Vyhlášky č. 371/2015 Z.z.) vs. kódy uvedené v zmluve

 • oznamovanie prepravy nebezpečných odpadov-SLNO 1+4 ,správne vyplnenie kolóniek ,doklady o podaní do 10-teho nasledujúceho mesiaca
 • ročné ohlásenie o odpadoch-doklad o podaní do 28.2.
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu OH vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcich ustanovení
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z. ,ktorou sa vedenie vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch

 • vypracovanie ročného ohlásenia o nakladaní s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch

 • priebežná kontrola a audit s návrhom potrebných opatrení v jednotlivých zložkách ŽP Vašej prevádzky
 • zastupovanie klienta pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, aktívna účasť a pomoc pred certifikáciou na ISO 14001
 • registrácia povinnej osoby-zápis do registra výrobcov ,vypracovanie registrácií-výrobcu vyhradeného výrobku, výrobcu podľa §27 ods. 7 a výrobcu, ktorý plní povinnosti individuálne, ak spĺňa požiadavky pre individuálne plnenie