Vodné hospodárstvo

  • stanovenie povinností vyplývajúcich zo zákona o vodách
  • dohľad nad plnením povinností, návrh opatrení a odporúčaní k dodržiavaniu požiadaviek vodného hospodárstva
  • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
  • vypracovanie a schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
  • spracovanie prevádzkových poriadkov, prevádzkových denníkov
  • kontrolná a konzultačná činnosť
  • audit súladu s legislatívou vodného hospodárstva
  • zastrešenie pozície vodohospodára vo firme