Ktorý podnikateľ sa stáva svojou činnosťou držiteľom odpadu?

Mária Hrmová
13 Január 2021, 19:34

Ktorý podnikateľ sa stáva svojou činnosťou držiteľom odpadu?

 

Každý podnikateľský subjekt, či už sa jedná o živnostníka, s.r.o., či akciovú spoločnosť sa stáva počas vykonávania svojej podnikateľskej činnosti držiteľom odpadu. Áno, každý jeden! S prevádzkou svojho podnikania prichádza do kontaktu so surovinami, polotovarmi, tovarmi, ktoré potrebuje k svojej prevádzke a v momente, keď tieto splnia svoj účel a obrazne povedané „skončia v koši“, považuje sa to za odpad.

  1. Kto je držiteľ odpadu?

Držiteľom odpadu sa denne stáva akýkoľvek bežný podnikateľ. Podľa zákona o odpadoch je totiž odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Podľa zákona o odpadoch je zase pôvodcom odpadu každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

  1. Ako sa podnikateľ stáva držiteľom odpadu v praxi?

Predstavme si napríklad eventovú spoločnosť, ktorá zamestnáva 10 zamestnancov a jej právna subjektivita je s.r.o. Má prenajaté administratívne priestory s kanceláriami a zasadačkou. Pravidelne sa stretáva s obchodnými partnermi a vlastní malý vozový park 3 automobilov. Táto spoločnosť pravidelne nakupuje kancelárske potreby, ako sú perá, kancelársky papier, toner do tlačiarní, kancelársku techniku a ďalšie. Eventová spoločnosť v obchode nakupuje pravidelne administratívne potreby pre svoje fungovanie. Je o tom záznam v ich účtovníctve. V čase kúpy nie sú odpadom a spoločnosť ich nekupuje, aby sa ich zbavila. Ale keď sa opotrebujú a „skončia v koši“, stávajú sa odpadom. Po tom ako všetky tieto administratívne potreby splnia svoju úlohu sa stávajú činnosťou spoločnosti odpadom.

A ako vyplýva z definície, ten kto je pôvodcom odpadu sa považuje za držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch. Kým sa tento odpad v podobe minutého tonera a pokrčeného papiera nachádzajú u podnikateľa, tak sú zároveň aj v jeho držbe. A aj ten, kto má odpad v držbe, je považovaný za držiteľa odpadu.

  1. Povinnosti bežných podnikateľov v nakladaní s odpadom.

Podľa zákona o odpadoch je právnická osoba a fyzická osoba/podnikateľ ako držiteľ odpadu povinný napríklad (vybrané povinnosti týkajúce sa hlavne bežných podnikateľov):

  • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom;
  • zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
  • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi okrem výnimiek ustanovených zákonom o odpadoch (ak podnikateľ nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám);
  • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;
  • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje;
  • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.

Vyššie uvedené povinnosti sú len výberom tých najdôležitejších, ktoré podnikateľom ako držiteľom odpadu ukladá zákon o odpadoch. Úplný zoznam týchto povinností nájdete v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch alebo aj na stránke informačného portálu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky špeciálne venovanej povinnostiam podnikateľov.

  1. Siahnite po praktickom riešení enviroconsulting.sk

Každý podnikateľ, okrem tých, ktorí sú špecializovaní na likvidáciu odpadu, má zámer vykonávať svoj predmet podnikania. Má záujem dosahovať rozvoj svojej firmy, zisk a prosperitu. Veď kvôli tomu svoj podnikateľský zámer vykonáva.

Sú však pridružené činnosti, ako aj povinnosť nakladať s vyprodukovaným odpadom, jeho evidencia a likvidácia, ktoré priamo s podnikaním nemusia súvisieť, ako ste sa dočítali v článku vyššie.

Preto je ideálne spolupracovať s externou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je poradenstvo pre firmy v oblasti ekologických služieb. Tento typ spolupráce je veľmi praktický. Dodávateľ vie podnikateľovi – držiteľovi odpadu zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom, zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu.

Pokiaľ potrebujete spraviť prvotnú analýzu vášho súčasného stavu, či nastaviť procesy s nakladaním s odpadom od základov KLIKNITE TU alebo mi napíšte email na hrmova@enviroconsulting.sk a ja sa s vami spojím.