Katalóg odpadov

Mária Hrmová
03 Marec 2021, 17:14

Katalóg odpadov

Katalóg odpadov

Triedenie, evidencia a likvidácia odpadov patrí už do bežnej podnikateľskej činnosti každého podnikateľa/pôvodcu odpadu na Slovensku. Legislatívne je tento proces definovaný v Zákone o odpadoch 79/2015 Z.z. Ten je upravený samostatnou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Systém, ako odpad kategorizovať a nakladať s ním zachytáva užitočná Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. v Katalógu odpadov. Poďme si o Katalógu odpadov povedať viac.

Čo je Katalóg odpadov?

Katalóg odpadov je rozsiahly dokument, v ktorom nájdete: zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1 a kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2. Odpad delíme na dve základné kategórie: nebezpečné odpady označené písmenom „N“ a odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“. Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódo. Každé dvojčíslie následne označuje podskupiny odpadov. Posledným členením odpadov sú poddruhy odpadov a tie sú označené osemmiestnym číselným kódom. Aj napriek tomu, že je Katalóg odpadov veľmi precízne spracovaným dokumentom, obsahuje desiatky strán, v ktorých je potrebné sa vyznať a správne odpad zatriediť a označiť príslušným kódom.

Za nevedenie evidencie o odpadoch môže byť pri kontrole podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur. Žiaľ nevedomosť, či nesprávne zatriedenie odpadu nie je ospravedlnením.

Na čo všetko musí pôvodca odpadu/podnikateľ pamätať pri práci s Katalógom odpadov?

Pôvodca odpadu, teda každý živnostník, či „eseróčka“ v úvode potrebujú posúdiť aký odpad produkujú podnikatelia svojou činnosťou. Uvediem len niekoľko príkladov, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad a v Katalógu odpadov ich označujeme písmenom „N“:

  • odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, staré vozidlá, brzdové kvapaliny, zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo a ďalšie.

Po správnej klasifikácii odpadu podľa Katalógu odpadov je tiež potrebné dodržať: správny zápis odpadu v zmysle prílohy č. 1 a posúdiť nebezpečnú vlastnosť na základe koncentrácie látok v odpade. Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa presne definovanej metódy sa danému odpadu priradí náležitá kategória podľa prílohy č. 1, v závislosti od toho, či sa odpad považuje za nebezpečný alebo za ostatný.

Ak je podnikateľ pozná kategóriu odpade, je povinný pravidelne odpad vážiť a uchovávajte ho podľa predpisov. Každý odpad s príslušným kódom odpadu podľa svojho druhu, poddruhu a skupiny zapisovať do „Evidenčného listu“, ktorý je prílohou č. 1, Vyhlášky č. 366/2015. Ak časové kapacity neumožňujú podnikateľovi robiť túto evidenciu denne, odporúčam minimálne jeden krát za mesiac.

Ak vašim predmetom podnikania nie je likvidácia odpadu, ale len bežné podnikanie vo svojom obore, rozumiem, že téma odpadov môže pre vás znamenať nadprácu. Termín ohlasovacej povinnosti je do 28.februára a preto kľudne siahnite po službe konzultačnej firmy na ekologické a legislatívne služby www.enviroconsulting.sk, ktorá vám jednoducho pomôže s kategorizáciou podľa Katalógu odpadu, evidenciou odpadu a aj s ohlasovacou povinnosťou. Ak na študovanie zákonov a vyhlášky nemáte čas, KLIKNITE TU alebo napíšte email s vašou požiadavkou na hrmova@enviroconsulting.sk a my sa s vami spojíme.