Evidencia odpadov a ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Mária Hrmová
25 Január 2021, 20:35

Evidencia odpadov a ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Jednou z náročných povinností každého podnikateľa, ako držiteľa odpadu, je povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.

Ako vniesť jednoduchosť do evidencie odpadu v podnikaní?

 

       Nepodceňujte triedenie a váženie odpadu od prvého dňa kalendárneho roka.

  • Používajte praktický „Evidenčný list“, ktorý je prílohou č. 1, Vyhlášky č. 366/2015.
  • Pravidelne odpad vážte a uchovávajte ho podľa predpisov.
  • Každý odpad má svoj kód, ktorý je potrebné uviesť do evidenčného listu. Ak začínate, musíte v rozsiahlom dokumente „Katalóg odpadov“ nájsť konkrétny kód, ktorý prislúcha presne tomuto druhu odpadu. Katalóg odpadov môžete nájsť v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.
  • Nemenej náročnou povinnosťou je samotná obsahová náplň evidenčného listu odpadu. Podnikatelia musia v evidenčnom liste odpadu uvádzať napríklad dátum vzniku odpadu a názov nádoby, v ktorej je odpad umiestnený. Každý odpad musí podnikateľ aj odvážiť, pretože v evidenčnom liste odpadu sa musí uviesť aj jeho hmotnosť. Ďalšou komplikáciou je, že do evidenčného listu sa musí odpad zapisovať pravidelne, chronologicky, ako v čase podnikateľ odpad produkuje. Minimálne však raz za mesiac.
  • V texte vyššie je popísaná základná schéma, čo sa podnikateľa denne týka pri nakladaní s odpadom a čo všetko musí v zmysle legislatívy sledovať. Jednoduchosť do tohto systému vám môže vniesť konzultačná firma enviroconsulting.sk. Je to externý partner pre podnikateľov, s poradenstvom pre firmy v oblasti ekologických služieb. Spoluprácou získate analýzu vášho súčasného stavu, nastavenie procesov s nakladaním s odpadmi a evidenciu od základov. Stačí KLIKNÚŤ TU  alebo napíšte email na hrmova@enviroconsulting.sk a my sa s vami spojíme.

Prečo sa podnikatelia nevenujú evidencii odpadov

 

Dôvodov, prečo podnikatelia evidenciu odpadu podceňujú je hneď niekoľko.

Prvotným je nevedomosť.

Ďalším dôvodom je neznalosť legislatívy. Pri bežnom chode podnikania nie je čas na sledovanie úprav paragrafov Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. Ten je upravený samostatnou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje ďalšie prílohy, ako napríklad evidenčný list a rad ďalších.

Zdá sa vám to zložité? Ak váš hlavný predmet podnikania nie je likvidácia odpadu, absolútne vám rozumiem, že na prvý pohľad ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu nevyzerá jednoducho. Preto uvádzam nevedomosť a neznalosť ako kľúčové dôvody, prečo sa podnikatelia nevenujú evidencii odpadov. Jednoducho sa spoliehajú, že kontrola nepríde, resp. „mňa sa to netýka“. A to už sa dá nazvať ľahkovážnosťou.

Za nevedenie evidencie o odpadoch môže byť pri kontrole podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur. Žiaľ nevedomosť, či neznalosť Vás pred sankciami neochráni.

 

Ohlasovacia povinnosť  o vzniku odpadu

 

Ďalšou povinnosťou je ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu jeden krát ročne do 28. februára kalendárneho roka. To znamená, že z každej hlavnej podnikateľskej činnosti vzniká podnikateľom pridružená povinnosť. V praxi túto povinnosť podceňujú hlavne začínajúce podnikateľské subjekty, ale aj dlhodobo fungujúce. Myslia si, že sa ich to netýka, alebo sa jednoducho len tým nezaoberajú. Riskuje každý jeden podnikateľ s týmto prístupom.

Ktorých podnikateľov sa týka ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu do 28. februára?

Za normálnych okolností by bežný podnikateľ nemusel evidenciu o odpadoch nikomu každoročne posielať. Avšak podľa § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je povinný o vzniku odpadu a nakladaní s ním podať aj držiteľ odpadu, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 tonou ostatných odpadov.

Ak ste bežný podnikateľský subjekt, ktorý poskytuje napríklad administratívne služby, poviete si: „Ja ročne 1 tonu odpadu nevyprodukujem. Mňa sa to teda netýka!“ Skúste sa na to pozrieť takto. Jedna TONA je v prepočte na týždeň menej ako 20 kg odpadu. Táto hranica pritom nezahŕňa len odpad, ktorý sa netriedi, ale aj oddelene zbierané zložky odpadu (papier, plasty, sklo a podobne). Započítava sa sem takisto hmotnosť vyhodeného nefunkčného počítača, vyhodenej kancelárskej stoličky, namiesto ktorej ste si kúpili novú. Ak rekonštruujete svoju prevádzku a vznikol vám stavebný odpad, aj ten sa vás týka.  

Ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu a nakladaní s ním je však povinná aj v prípade nakladania s odpadmi uvedenými v prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, a to bez ohľadu na ich množstvo.

Rovnako tak bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu musia ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním posielať orgánom štátnej správy všetci podnikatelia, ktorí sa zaoberajú prípravou a podávaním jedál. Ide hlavne o reštaurácie, fastfoody, hotely a penzióny.

Ako a kedy sa ohlásenie o vzniku odpadu podáva?

Ohlasovaciu povinnosť o vzniku odpadu a nakladanie s ním je potrebné podať príslušnému okresnému úradu. Podáva sa raz ročne, za obdobie celého kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Vzor ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním nájdete v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 

 

POZOR  AKTUÁLNE!!!  Ohlásenie za rok 2020 podávame na novom tlačive ,tabuľka k §3a sa vypĺňa v súlade so spôsobom vypĺňania  ustanovenom v bode 15 vyhlášky č.317/2020 Z.z.

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním je podnikateľ ako držiteľ odpadu povinný uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe 5 rokov. Za nepodanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním hrozí podnikateľovi podľa zákona o odpadoch pokuta od 500 eur do 50 000 eur.

 

Konzultačná firma na ekologické služby www.enviroconsulting.sk vám jednoducho pomôže aj s fázou podávania „Ohlásenia o vzniku odpadu“. Ak ste po prečítaní článku zistili, že už je neskoro na študovanie zákonov, vyhlášky a prácne hľadanie potrebných príloh, KLIKNITE TU  alebo napíšte email s vašou požiadavkou na hrmova@enviroconsulting.sk a my sa s vami spojíme.